VV_scan

https://www.mesto-blatna.cz/urad-blatna/uredni-deska/vv-oznameni-o-konani-verejneho-projednani-k-navrhu-zmeny-c2-uzemniho-planu-uzenicky-3948.html