Obecní úřad

Obecní úřad Uzeničky

Povinně zveřejňované informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název Obecní úřad Uzeničky
2. Důvod a způsob založení Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení)
3. Organizační struktura Popis organizační struktury povinného subjektu.
4. Kontaktní spojení Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.
5. Případné platby můžete poukázat 26823291/0100 (CZ43 0100 0268 2300 0000 0291)
6. IČO 00667927
7. DIČ CZ00667927
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
9. Žádosti o informace Informace lze získat osobně na Obecním úřadě, e-mailem nebo poštou, viz Kontaktní spojení
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádosti je možno osobně doručovat nebo posílat poštou na Obecní úřad, viz Kontaktní spojení
11. Opravné prostředky Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
12. Formuláře Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací, hledejte na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz a portálu veřejné správy na www.portal.gov.cz

Další formuláře jsou zveřejněny na:  www.form.cz

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Životní situace a jejich řešení jsou podrobně popsány na stránkách ministerstva vnitra ČR  na www.mvcr.cz a portálu veřejné správy www.portal.gov.cz
14. Nejdůležitější předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úprav za poskytování informací.
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.
17. Seznam organizací Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Agendy úřadu:

 • Pronajímá bytové a nebytové prostory
 • Pronajímá hrobová místa
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
 • Přijímá oznámení o shromáždění
 • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
 • Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
 • Přijímá prohlášení podle § 6 zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
 • Přijímá žádosti o kácení dřevin
 • Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
 • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • Přijímá žádosti o udělení státního občanství České republiky
 • Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
 • Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
 • Vybírá poplatky za rekreační pobyt
 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 • Vybírá poplatky ze psů
 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
 • Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
 • Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
 • Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
 • Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
 • Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce
 • Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha
Finanční úřad Blatná
Pověřený úřad Blatná
Stavební úřad Blatná
Matriční úřad Bělčice
Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí Blatná